Wlew dożylny z INTRALIPIDU (smofLIPID)

Terapia intralipidowa to wlew dożylny 20% emulsji tłuszczowej, która została wprowadzona do praktyki medycznej w żywieniu pozajelitowym. Intralipid składa się głównie z oczyszczonego oleju sojowego oraz oczyszczonych fosfolipidów izolowanych z żółtek jaj. Jest źródłem bogatych w energię nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wykazują także właściwości immunomodulacyjne.

Liczne doniesienia literaturowe wskazują, że wdrożenie terapii z zastosowaniem Intralipidu ma na celu złagodzenie szkodliwych skutków podwyższonej liczby endometrialnych komórek NK, zwłaszcza subpopulacji NK CD56Dim. Są one najbardziej cytotoksyczne i najprawdopodobniej mają swój negatywny udział w procesie zagnieżdżania się zarodka w macicy, a także są powodem nawracających poronień (1). Nie znany jest dokładny molekularny mechanizm działania intralipidu, a jego stosowanie wynika raczej z obserwacji i praktyki klinicznej, i jak dotąd terapia ta ma status terapii eksperymentalnej. Wielu autorów podkreśla konieczność prowadzenia dalszych badań w celu ustalenia jednoznacznej rekomendacji stosowania intralipidu w leczeniu nawracających poronień czy zaburzenia procesu zagnieżdżenia zarodka w macicy (2,3). Według Coulam CB (4) cząsteczki intralipidu działają jako ligandy receptora sprzężonego z białkiem G, co powoduje aktywację szlaku sygnałowego cAMP związanego ze szlakiem NFkB. Szlak NFkB ostatecznie moduluje transkrypcję DNA i kontroluje niezbędną pozytywną odpowiedź immunologiczną. Inny mechanizm działania intralipidu zaproponował Roussev i wsp. (5). Autorzy tej publikacji sugerują, że kwasy tłuszczowe obecne w emulsjach lipidowych mogą działać jako ligandy aktywujące receptory PPAR (peroxisome proliferator-activated receptors) w komórkach NK, zmniejszając ich aktywność. Wykazano, że aktywacja receptorów PPAR zmniejsza aktywność cytotoksyczną komórek NK. Możliwe więc, że intralipid moduluje układ odpornościowy sprzyjając zagnieżdżeniu zarodka i utrzymaniu ciąży.

Przykładem uzyskania ciekawych wyników leczenia Intralipidem jest publikacja Meng L i wsp. (6). Zespół Menga przeprowadził prospektywne, randomizowane badanie kliniczne między grudniem 2010 r. a grudniem 2012 r. , których celem było sprawdzenie, czy zastosowanie  intralipidu jest tak samo skutecznym leczeniem immunosupresyjnym jak dożylna immunoglobulina (IVIG), która jest droga i ma wiele skutków ubocznych. Uczestnicy zostali podzieleni na grupę intralipidową i grupę IVIG. Pierwszy wlew intralipidowy 20% w 250 ml soli fizjologicznej podawano w trzecim dniu cyklu miesiączkowego przez co najmniej 2 godziny. Następnie wlewy podawano co 2 tygodnie przed i raz w tygodniu w ciąży do 12. tygodnia ciąży. Najważniejszym wynikiem był wskaźnik pomyślnych ciąż. Ponadto przeprowadzono porównania aktywności obwodowych komórek NK metodą cytometrii przepływowej i porównywano je przed i po każdym wlewie intralipidu. Uzyskane wyniki nieistotne różnice w odsetku udanych ciąż pomiędzy grupą pacjentek leczonych intralipidem a IVIG (92,1% vs 88,2%, p = 0,415). Zmniejszenie liczby komórek NK przełożyło się na skuteczność leczenia cytotoksyczności w obu grupach.  Autorzy twierdzą, że terapia intralipidem może być stosowana z taką samą skutecznością jak IVIG w leczeniu pacjentów z podwyższoną aktywnością komórek NK.

W Centurm Medycznym CODE wykonujemy zabieg wlewu dożylnego Intralipidu /smofLIPIDU/ wyłącznie w oparciu o skierowanie lekarza prowadzącego proces leczenia niepłodności lub po konsultacji pacjenta z lekarzem specjalistą CMS CODE.

Lekarze wykonujący zabieg

Nie posiada